ଶୀର୍ଷ

ସମ୍ବାଦ

ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସରେ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ |

ରାସାୟନିକ ଏବଂ arm ଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥର ସିନ୍ଥେସିସରେ ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି |ବ en ଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏନଜାଇମ୍ ଇମୋମୋବାଇଲାଇଜେସନ୍ କ ies ଶଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି |ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର ବ to ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଶେଷକରି ଏନଜାଇମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ |ବ cheese ଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ପନିର, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଜ of ବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଶହ ଶହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏନଜାଇମ୍ ଦାୟୀ |

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏନଜାଇମର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁ understanding ାମଣା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ଥିରତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହିତ ଏନଜାଇମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ରାସାୟନିକ, ସୁଗନ୍ଧ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |ବାୟୋକାଟାଲାଇଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଉପନ୍ୟାସ ବାୟୋକାଟାଲାଇଷ୍ଟର ଆବିଷ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଚିହ୍ନଟ, ବାୟୋକାଟାଲାଇଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଡେଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ବାହକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଇମ୍ମୋବାଇଲାଇଜଡ୍ ଏନଜାଇମର ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ କାଟାଲାଇଟିକ୍ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ, ପୁନ us ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା, କ୍ରମାଗତ ସ୍କେଲ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସରଳ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନୁପାତକୁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଏନଜାଇମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ନାନୋବାଟାଲାଇସିସ୍ ର କେତେକ ବ are ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ଥିରତା, ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକତାର ସହଜତା |ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛୋଟ ନାନୋ-ପାର୍ଟିକଲଗୁଡିକ ସକ୍ରିୟ କାଟାଲାଇଟିସ୍ ସାଇଟଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସେମାନଙ୍କର କାଟାଲାଇଟିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃ strongly ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ |ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଜ of ବ ଇନ୍ଧନର ମହାନ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ bi େ ଜ of ବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବସାୟିକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ |ଏହା ମୁଖ୍ୟତ cost ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବାୟୋମାସ୍ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ |ବାୟୋକାଟାଲାଇସିସରେ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାୟରେ ଜ of ବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ |ସମ୍ପ୍ରତି, ନାନୋକାଟାଲାଇଷ୍ଟର ପୁନ us ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା, କାଟାଲାଇଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି |ଯେହେତୁ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଆଧାରିତ ସମାଧାନଗୁଡିକ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନାନୋବାଟାଲାଇଷ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରୟୋଗ ଜ of ବ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନ important ତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ bi ବ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସହଜ କରିବ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -18-2022 |